Tanie pokoje na wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Położenie Polski nad Bałtykiem

26 August 2011r.

Położenie Polski nad Bałtykiem i posiadanie ponad 500 km wybrzeża wymaga od społeczeństwa znajomości problemów związanych z wybrzeżem, jego gospodarką, kulturą i obroną. Toteż w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół problematyce tej przeznacza się wiele miejsca, między innymi w programach nauczania geografii i innych przedmiotów. Tak na przykład niektóre hasła występujące w programach geografii szkół podstawowych oraz średnich dotyczą bezpośrednio Wybrzeża Gdańskiego: krain geograficznych, położenia i funkcji miast nadmorskich, przemysłu stoczniowego, rybołówstwa, portów i transportu morskiego, ludności kaszubskiej oraz wielu innych zagadnień związanych z morzem i gospodarką morską. Wiedzę o wybrzeżu i gospodarce morskiej uczniowie zdobywają nie tylko w szkole podczas lekcji, ale również w oparciu o lekturę, telewizję, radio, prasę, filmy o tematyce morskiej i bezpośrednio z autopsji. Jedną z najważniejszych form nauczania geografii są wycieczki stanowiące integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego w każdym typie szkoły i na każdym poziomie nauczania. W licznych wycieczkach po wybrzeżu każdego roku uczestniczą dziesiątki tysięcy dzieci i młodzieży ze szkół województwa gdańskiego i różnych regionów kraju. Stwarza to doskonałą sposobność do upoglądowienia teoretycznej wiedzy zdobytej w szkole, do zbliżenia młodzieży do zagadnień morskich. Szczególne możliwości w zakresie skonfrontowania teoretycznych wiadomości zdobytych na lekcjach z rzeczywistością ma młodzież szkół średnich, w których programy nauczania zalecają odbycie dłuższych wycieczek o charakterze krajoznawczym. Pogłębienie wiadomości o regionie nadmorskim wiąże się z wychowaniem morskim, wychowaniem obywatelskim, krajoznawstwem, kulturą fizyczną i kulturą wypoczynku. Ta duża różnorodność zagadnień związanych z wybrzeżem sprawia wielu nauczycielom pewne trudności w prawidłowym doborze treści programu wycieczkowego. Opracowane materiały i przykłady przeprowadzonych wycieczek mają między innymi na celu pomóc nauczycielom i wychowawcom w rozwiązywaniu wielu zagadnień organizacyjnych i metodycznych wycieczek szkolnych przybywających na teren Wybrzeża Gdańskiego. Mogą również pomóc w ukierunkowaniu obserwacji, w kształtowaniu wyobrażeń i pojęć oraz w rozwijaniu zainteresowań młodzieży problematyką morską. Oprócz celów poznawczych i kształcących w programach opracowanych wycieczek podkreślono ich aspekt wychowawczy. Zapoznanie uczniów z wielkimi osiągnięciami w rozwoju gospodarki morskiej, ukazanie piękna krajobrazu nadmorskiego, wspaniałych zabytków kultury świadczących o chlubnej przeszłości narodu polskiego, pomników sławiących imię obrońców polskiego wybrzeża, powinno przyczynić się do rozbudzania u młodzieży patriotyzmu i szacunku dla celowego wysiłku pracy ludzkiej. W końcowej części pracy przedstawiono sposoby i możliwości wykorzystania w procesie lekcyjnym i na zajęciach pozalekcyjnych zebranych materiałów podczas wycieczki oraz zdobytych wiadomości i praktycznych umiejętności. Zestawienie tematycznej informacji bibliograficznej powinno pomóc nauczycielowi w pogłębieniu wiadomości z zakresu problematyki związanej z Wybrzeżem Gdańskim, a młodzieży w doborze lektury omawiającej zagadnienia dotyczące wybrzeża i gospodarki związanej z morzem. Jednakże przedstawione w tej pracy rzeczowe i metodyczne treści nie wyczerpują przebogatej i niesłychanie ciekawej tematyki związanej z Wybrzeżem Gdańskim. Jak zaznaczono, mają one pomóc w organizowaniu wycieczek szkolnych na wybrzeżu, być też może — korzystający z tych materiałów znajdą w nich zachętę i inspirację do ustalania nowych tras wycieczkowych, do własnych odkrywczych poszukiwań tego wszystkiego, co czyni Wybrzeże Gdańskie nam drogie i bliskie. Wówczas książka spełni swoje zadanie. Autor, jak i Wydawnictwo wdzięczni będą Czytelnikom za wszystkie uwagi na temat pracy i jej wykorzystania.

ocena 4.2/5 (na podstawie 5 ocen)

nad morzem, Urlop, wakacje, wczasy, wybrzeże gdańskie, nad morzem, noclegi nad morzem, w Polsce, nad morzem Bałtyckim